1.
แผ่วัฒนากุล ก, ลือนาม ป. การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์. Mod Manag J [Internet]. 2014 Mar. 15 [cited 2022 Jun. 30];11(2):11-20. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16934