1.
ชรัญญ์ชัย ช. การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตย : ข้อเสนอการให้องค์ความรู้และการมีส่วนร่วมทางการบริหารท้องถิ่นเบื้องต้นแก่ผู้เรียน. Mod Manag J [Internet]. 2014 Mar. 15 [cited 2022 Jul. 7];11(2):21-9. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16935