1.
ขันธวิทย์ อ. ตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการค้าตราสารหนี้ไทย. Mod Manag J [Internet]. 2014 Mar. 15 [cited 2022 Jun. 27];11(2):58-73. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16938