1.
เกษรบัว ท, นามสวัสดิ์ อ. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากกล้วย. Mod Manag J [Internet]. 2014 Mar. 15 [cited 2022 Jul. 7];11(2):74-86. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16939