1.
สีสอาด ส. การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลศึกษา ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. Mod Manag J [Internet]. 2014 Mar. 15 [cited 2022 Jun. 25];11(2):102-11. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16942