1.
เฉียนเลี่ยน น, บุณยรัตพันธุ์ เ, เสี้ยนสลาย ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศาลยุติธรรมภาค 8. Mod Manag J [Internet]. 2014 Mar. 15 [cited 2022 Jun. 27];11(2):112-23. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16943