1.
วรคุณากุล ส, จุ้ยโต เ. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. Mod Manag J [Internet]. 2014 Mar. 15 [cited 2022 Jun. 27];11(2):124-37. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16944