1.
จินดาวงศ์ ณ, มนตรีวัต ป, โภคพลากรณ์ ไ. ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม. Mod Manag J [Internet]. 2014 Mar. 15 [cited 2022 Jun. 29];11(2):138-50. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16945