1.
เสี่ยงสลัก จ, บุณยรัตพันธ์ เ, เสี้ยนสลาย ส. การประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตราด. Mod Manag J [Internet]. 2014 Mar. 15 [cited 2022 Jun. 29];11(2):166-79. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16947