1.
สุวรรณเจริญ ว, อิสิชัยสกุล ร, บุณย์เพิ่ม ท, สมบูรรืสวัสดี อ. การพัฒนาตัวแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศไทย. Mod Manag J [Internet]. 2017 Aug. 3 [cited 2022 Jun. 29];14(2):129-44. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/207722