1.
มาหมื่น ม, ธรรมเจริญ ย, พงษ์วิชัย ศ. พฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของชาวสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร. Mod Manag J [Internet]. 2014 Aug. 27 [cited 2022 Jul. 7];12(1):90-7. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/21258