1.
มณีมัย ป, เจริญกิจจารุกร ภ, ชูเศษ ภ, แซ่ทั่ง อ, รักษาวงศ์ ร, เปรมจิตร ฐ. QUALITY AND FACTORS AFFECTING QUALITY CONTROL PRACTICES OF THAI SMALL AND MEDIUM ACCOUNTING FIRMS. Mod Manag J [Internet]. 2018 Mar. 31 [cited 2022 Jul. 5];14(1):117-28. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/35380