Return to Article Details การพัฒนาความสามารถในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่สอดคล้องกับท้องถิ่นของผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (THE DEVELOPMENT OF ABILITY TO CREATE INTEGRATED LEARNING UNITS CONFORMING WITH THE LOCALITY OF THE BASIC EDUCATION TEACHERS) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy