Return to Article Details ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนของจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน (FACTORS OF PERSONNEL AND MANAGEMENT AFFECTING STRATEGIC LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN UPPER NORTHERN PROVINCIAL SCHOOLS) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy