Return to Article Details ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชลประทาน หลังการโอนย้ายจากกระทรวงสาธารณสุขมายังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ FACTORS RELATED TO SERVICE QUALITY PERCEPTION IN OPD AND PCU OF CHONPRATHAN HOSPITAL AFTER TRANSFE Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy