[1]
บุณโยปัษฎัมภ์ ห. 2019. การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี A SYNTHESIS OF LOCAL WISDOM RESEARCHES ON WOMEN’S HEALTHCARE. Journal of Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences). 11, 21 (Jun. 2019), 161–173.