บุณโยปัษฎัมภ์ ห. (2019). การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี A SYNTHESIS OF LOCAL WISDOM RESEARCHES ON WOMEN’S HEALTHCARE. Journal of Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 11(21), 161–173. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/198347