บุณโยปัษฎัมภ์ ห. การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี A SYNTHESIS OF LOCAL WISDOM RESEARCHES ON WOMEN’S HEALTHCARE. Journal of Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), Bangkok, Thailand, v. 11, n. 21, p. 161–173, 2019. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/198347. Acesso em: 27 sep. 2022.