บุณโยปัษฎัมภ์ หทัยรัตน์. 2019. “การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี A SYNTHESIS OF LOCAL WISDOM RESEARCHES ON WOMEN’S HEALTHCARE”. Journal of Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences) 11 (21). Bangkok, Thailand:161-73. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/198347.