[1]
บุณโยปัษฎัมภ์ ห., “การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี A SYNTHESIS OF LOCAL WISDOM RESEARCHES ON WOMEN’S HEALTHCARE”, SWRD (JH&S), vol. 11, no. 21, pp. 161–173, Jun. 2019.