บุณโยปัษฎัมภ์ ห. “การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี A SYNTHESIS OF LOCAL WISDOM RESEARCHES ON WOMEN’S HEALTHCARE”. Journal of Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), vol. 11, no. 21, June 2019, pp. 161-73, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/198347.