บุณโยปัษฎัมภ์ หทัยรัตน์. “การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี A SYNTHESIS OF LOCAL WISDOM RESEARCHES ON WOMEN’S HEALTHCARE”. Journal of Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences) 11, no. 21 (June 27, 2019): 161–173. Accessed September 26, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/198347.