1.
บุณโยปัษฎัมภ์ ห. การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี A SYNTHESIS OF LOCAL WISDOM RESEARCHES ON WOMEN’S HEALTHCARE. SWRD (JH&S) [Internet]. 2019 Jun. 27 [cited 2022 Sep. 28];11(21):161-73. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/198347