[1]
น้อยฉิม ช. , Khunpiluekrueangdet, S., วงค์ชัย ว. and แช่มสนิท ธ. 2021. ผลกระทบของมาตรการทางการค้าตามประเพณีชายแดนไทย-ลาว ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการค้าสินค้าและผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. Journal of Social Synergy. 12, 2 (Sep. 2021), 32–51.