(1)
น้อยฉิม ช. .; Khunpiluekrueangdet, S.; วงค์ชัย ว. .; แช่มสนิท ธ. ผลกระทบของมาตรการทางการค้าตามประเพณีชายแดนไทย-ลาว ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการค้าสินค้าและผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. J Soc. Syn. 2021, 12, 32-51.