น้อยฉิม ช. ., Khunpiluekrueangdet, S., วงค์ชัย ว. ., & แช่มสนิท ธ. (2021). ผลกระทบของมาตรการทางการค้าตามประเพณีชายแดนไทย-ลาว ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการค้าสินค้าและผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. Journal of Social Synergy, 12(2), 32–51. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/thaijss/article/view/253338