น้อยฉิม ช. .; KHUNPILUEKRUEANGDET, S.; วงค์ชัย ว. .; แช่มสนิท ธ. ผลกระทบของมาตรการทางการค้าตามประเพณีชายแดนไทย-ลาว ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการค้าสินค้าและผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. Journal of Social Synergy, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 32–51, 2021. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/thaijss/article/view/253338. Acesso em: 8 dec. 2022.