น้อยฉิม ชูเกียรติ, Sasiton Khunpiluekrueangdet, วงค์ชัย วันวิสา, and แช่มสนิท ธัญวรัตน์. 2021. “ผลกระทบของมาตรการทางการค้าตามประเพณีชายแดนไทย-ลาว ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการค้าสินค้าและผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”. Journal of Social Synergy 12 (2):32-51. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/thaijss/article/view/253338.