น้อยฉิม ช. ., Khunpiluekrueangdet, S., วงค์ชัย ว. . and แช่มสนิท ธ. (2021) “ผลกระทบของมาตรการทางการค้าตามประเพณีชายแดนไทย-ลาว ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการค้าสินค้าและผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”, Journal of Social Synergy, 12(2), pp. 32–51. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/thaijss/article/view/253338 (Accessed: 8 December 2022).