[1]
น้อยฉิม ช. ., S. Khunpiluekrueangdet, วงค์ชัย ว. ., and แช่มสนิท ธ., “ผลกระทบของมาตรการทางการค้าตามประเพณีชายแดนไทย-ลาว ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการค้าสินค้าและผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”, J Soc. Syn., vol. 12, no. 2, pp. 32–51, Sep. 2021.