น้อยฉิม ช. ., S. Khunpiluekrueangdet, วงค์ชัย ว. ., and แช่มสนิท ธ. “ผลกระทบของมาตรการทางการค้าตามประเพณีชายแดนไทย-ลาว ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการค้าสินค้าและผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”. Journal of Social Synergy, vol. 12, no. 2, Sept. 2021, pp. 32-51, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/thaijss/article/view/253338.