1.
น้อยฉิม ช, Khunpiluekrueangdet S, วงค์ชัย ว, แช่มสนิท ธ. ผลกระทบของมาตรการทางการค้าตามประเพณีชายแดนไทย-ลาว ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการค้าสินค้าและผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. J Soc. Syn. [Internet]. 2021 Sep. 1 [cited 2022 Dec. 8];12(2):32-51. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/thaijss/article/view/253338