[1]
เมืองสนธิ์ น. 2014. การพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่จัดจำหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชนในแนวเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก. Journal of Thai Hospitality and Tourism. 9, 2 (Dec. 2014), 31–44.