เมืองสนธิ์ น. (2014). การพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่จัดจำหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชนในแนวเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก. Journal of Thai Hospitality and Tourism, 9(2), 31–44. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/view/24840