เมืองสนธิ์ น. การพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่จัดจำหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชนในแนวเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก. Journal of Thai Hospitality and Tourism, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 31–44, 2014. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/view/24840. Acesso em: 25 sep. 2023.