เมืองสนธิ์ นางสาวกันญกานต์. 2014. “การพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่จัดจำหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชนในแนวเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก”. Journal of Thai Hospitality and Tourism 9 (2):31-44. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/view/24840.