เมืองสนธิ์ น. (2014) “การพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่จัดจำหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชนในแนวเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก”, Journal of Thai Hospitality and Tourism, 9(2), pp. 31–44. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/view/24840 (Accessed: 25 September 2023).