[1]
เมืองสนธิ์ น., “การพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่จัดจำหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชนในแนวเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก”, JTHT, vol. 9, no. 2, pp. 31–44, Dec. 2014.