เมืองสนธิ์ น. “การพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่จัดจำหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชนในแนวเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก”. Journal of Thai Hospitality and Tourism, vol. 9, no. 2, Dec. 2014, pp. 31-44, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/view/24840.