เมืองสนธิ์ นางสาวกันญกานต์. “การพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่จัดจำหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชนในแนวเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก”. Journal of Thai Hospitality and Tourism 9, no. 2 (December 2, 2014): 31–44. Accessed September 25, 2023. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/view/24840.