1.
เมืองสนธิ์ น. การพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่จัดจำหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชนในแนวเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก. JTHT [Internet]. 2014 Dec. 2 [cited 2023 Sep. 25];9(2):31-44. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/view/24840