ชินะโชติภาวิน, ศิริวงศ์ทองฟู, ชินะโชติภาณุ, ชินะโชติภาวิทย์, and กตปุญฺโญพระมหาทองเชิด. 2019. “INFORMATION SYSTEM IN HUMAN RESOURCE WORK”. Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist University 10 (1), 180 -91. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/yri/article/view/202873.