ชินะโชติภ., ศิริวงศ์ท., ชินะโชติภ., ชินะโชติภ., and กตปุญฺโญพ. “INFORMATION SYSTEM IN HUMAN RESOURCE WORK”. Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist University, Vol. 10, no. 1, June 2019, pp. 180 -91, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/yri/article/view/202873.