ชินะโชติภาวิน, ศิริวงศ์ทองฟู, ชินะโชติภาณุ, ชินะโชติภาวิทย์, and กตปุญฺโญพระมหาทองเชิด. “INFORMATION SYSTEM IN HUMAN RESOURCE WORK”. Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist University 10, no. 1 (June 12, 2019): 180 - 191. Accessed June 4, 2020. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/yri/article/view/202873.