กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของพฤติกรรมระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ ต่อผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF