กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บที่มีระบบพี่เลี้ยงสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการคิด อย่างมีวิจารณญาณในระดับอุดมศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF