Return to Article Details การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง-พูด ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง Download Download PDF