การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง-พูด ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

  • อภิรดี จีนคร้าม
  • วิศาธร ทนุกิจ
Keywords: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนอังกฤษ, ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้านการฟัง-การพูด,

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง-พูดในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาอังกฤษด้านการฟัง-พูด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 1) แบบสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบทดสอบ 4) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาอังกฤษด้านการฟัง-พูด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5) แบบสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

     ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษา มีคะแนนเฉลี่ยของการสัมภาษณ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 24.62 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-30