Contact

กองบรรณาธิการวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

หรือ
คุณ อรอุมา ส้มไทย
เลขานุการกองบรรณาธิการวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนี่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121

Principal Contact

JSA editorial team

Support Contact

JSA editorial team