โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการรับรู้ โครงสร้างมหาวิทยาลัย และความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของอาจารย์ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

ชัยยา น้อยนารถ
กิตติศักดิ์ จังพานิช
อัญชลี ชุ่มบัวทอง
พัชรา เกรียงไกร
ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล
นุชนาฎ เลี้ยงอำนวย
วสันต์ เดือนแจ้ง
กรองทิพย์ เนียมถนอม
ูพูลพงศ์ สุขสว่าง

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการรับรู้โครงสร้าง
มหาวิทยาลัย และความผูกพันต่อองค์กรที ่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา ใน 3 จังหวัดภาคใต้ คือ จังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส และยะลา จำนวน 260 คน การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการรับรู้โครงสร้างมหาวิทยาลัย และความผูกพัน
ต่อองค์กรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตามสมมติฐานนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของอาจารย์ได้ร้อยละ 84 โดยที่
ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
ในขณะที ่การรับรู้โครงสร้างมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติ
งานของอาจารย์และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์
โดยส่งผ่านความผูกพันต่อองค์กร

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles